Τεχνικών ασφαλείας

Το  ΚΔΒΜ  ΕΤΑΠ Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων, προτίθεται στο άμεσο χρονικό διάστημα να υλοποιήσει εκπαιδευτικό πρόγραμμα 10ωρών με τίτλο:

«Επιμόρφωση Εργοδοτών σε Θέματα Άσκησης Καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας».

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ΥΑ 2465/69/9-2-2012 (ΦΕΚ205/B/2012) για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας. Ο τεχνικός ασφάλειας επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγείας και ασφάλειας της εργασίας, λαμβάνει μέτρα αντιμετώπισης και επιβλέπει την εφαρμογή τους και μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγείας και ασφάλειας της εργασίας και τους καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους.  Οι θεματικές ενότητες που θα διδαχθούν στο πλαίσιο του παραπάνω προγράμματος είναι οι εξής:

 

 • Οι κίνδυνοι στην εργασία (τα αποτελέσματα των κινδύνων, η σημασία της πρόληψης, γενικές αρχές της πρόληψης, αντιμετώπιση των κινδύνων).
 • Η έννοια του εργατικού ατυχήματος και της επαγγελματικής ασθένειας (αναγγελία, διερεύνηση και καταγραφή).
 • Η αρχή της ευθύνης του εργοδότη, ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
 • Γενικές υποχρεώσεις των εργοδοτών.
 • Νομοθετικό πλαίσιο για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων.
 • Υποχρεώσεις και καθήκοντα του τεχνικού ασφάλειας και του γιατρού εργασίας.
 • Η συμμετοχή των εργαζομένων (δικαιώματα και υποχρεώσεις).
 • Επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων (υποχρεώσεις των εργοδοτών και δικαιώματα των εργαζομένων).
 • Σχεδιασμός ενεργειών και εκπαίδευση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (πυρκαγιάς, σεισμού, ατυχήματος κ.λπ.).
 • Προστασία των νέων, εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων.
 • Εργασίες με ηλεκτρονικούς υπολογιστές).
 • Ελάχιστες προδιαγραφές των χώρων εργασίας σύμφωνα με το π.δ. 16/96
 • Διαμόρφωση θέσεων εργασίας- εργονομικές διευθετήσεις Γραπτή εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου.
 • Ανύψωση, μεταφορά, διακίνηση και στοίβαξη φορτίων.
 • Επικίνδυνες εργασιακές ουσίες.
 • Κίνδυνοι από τον τεχνικό εξοπλισμό.
 • Κίνδυνοι από το ηλεκτρικό ρεύμα.
 • Γραπτή εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο κάθε εκπαιδευόμενος θα παραλάβει Βεβαίωση  Παρακολούθησης από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης η οποία τον καθιστά Τεχνικό Ασφαλείας στην επιχείρησή του.

 

Πληροφορίες-Εγγραφές

Ηροδότου 6 & Κανάρη (Πρώην Σχολές Παπαφλέσσα) | Καλαμάτα 24100

Τηλ. 2721024174 | Email: kek@etappeloponnisos.gr

Στοιχεία Προγράμματος

Κατηγορία: Για Ανέργους
Επιδοτούμενο: Με επιδότηση
Άτομα: 100
Διάρκεια: 10 ώρες

Σας ενδιαφέρει;

Στοιχεία Επικοινωνίας

Άλλα σεμινάρια

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα e-BUSINESS & DIGITAL MARKETING

Πιστοποιητικό Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων

Θεσμός της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης

Εξ ’αποστάσεως σεμινάριο με τίτλο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ», για απευθείας συμμετοχή στις εξετάσεις εκπαιδευτικής επάρκειας του ΕΟΠΠΕΠ

Τεχνικών ασφαλείας