Mini MBA

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του Mini MBA στη Διοίκηση Επιχειρήσεων είναι να προετοιμάσει στελέχη τα οποία, μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος, θα μπορούν να ανταποκριθούν επιτυχώς στις ανάγκες της αγοράς και να αντιδρούν άμεσα στις αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στα προβλήματα που εμποδίζουν την αποδοτική λειτουργία των επιχειρήσεων.

Το πρόγραμμα στη Διοίκηση επιχειρήσεων ενισχύει τις δεξιότητες κριτικής, δημιουργικής σκέψης και ανάλυσης οδηγώντας σε καινοτόμα εργαλεία σε στρατηγικό αλλά και πρακτικό επιχειρησιακό επίπεδο. Στην σύγχρονη πραγματικότητα υπάρχει υψηλή ζήτηση για υψηλού επιπέδου εκπαιδευμένα και έμπειρα στελέχη με τις κατάλληλες δεξιότητες. Η αγορά εργασίας έχει ανάγκη από επαγγελματίες που έχουν πρακτική εμπειρία, αλλά έχουν επίσης καλά ανεπτυγμένες αναλυτικές και συνθετικές δεξιότητες με υψηλή δημιουργική δυνατότητα που οδηγεί στην επιχειρηματικότητα και τον συνεχή νεωτερισμό. Με άλλα λόγια το πρόγραμμα είναι μια σοβαρή επένδυση της επαγγελματικής σας σταδιοδρομίας και προσωπικής ανάπτυξης.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα στοχεύει:

 • Στην κατάρτιση στελεχών μέσα από την παροχή των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων
 • Στη σύνδεση του προγράμματος με τις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων του ιδιωτικού
  και δημόσιου τομέα
 • Στην ανάπτυξη και αξιοποίηση της έρευνας τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο
 • Στην παροχή σύγχρονων και εξειδικευμένων γνώσεων και επιχειρηματικών λύσεων

 

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοήσουν σε βάθος τη λειτουργία και διοικητική οργάνωση των επιχειρήσεων
 • Προωθήσουν και να εφαρμόσουν ιδέες και πρακτικές που να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις
  του σύγχρονου επιχειρησιακού περιβάλλοντος
 • Αναπτύξουν και να εφαρμόσουν τεχνικές αναφορικά με τη συλλογή, ανάλυση και αξιολόγηση
  πληροφοριών και δεδομένων
 • Εστιάσουν σε θέματα έρευνας και να προσεγγίσουν με καινοτόμες ιδέες τα υφιστάμενα προβλήματα
  στο χώρο της διοίκησης των επιχειρήσεων
 • Να διευρύνουν και να αναπτύξουν διαπροσωπικές και ηγετικές ικανότητες
 • Να αναπτύξουν επιχειρηματικά μοντέλα και να προσαρμοστούν στις ιδιαίτερες περιβαλλοντικές συνθήκες

Σε ποιούς απευθύνεται

Το Mini MBA στη Διοίκηση Επιχειρήσεων απευθύνεται:

 • Σε επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων
 • Σε όσους θέλουν να ακολουθήσουν καριέρα στελέχους και δεν έχουν πραγματοποιήσει σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

 

Μεθοδολογία προγράμματος

Η ανάπτυξη του τρόπου σκέψης και των ικανοτήτων των συμμετεχόντων στηρίζεται σε εργαστηριακές μεθόδους, όπως:

 • Μελέτες πραγματικών περιπτώσεων
 • Ομαδικές εργασίες
 • Παίγνια
 • Αυτοδιαγνωστικά εργαλεία
 • Οδηγοί προσωπικής βελτίωσης
 • Outdoor Activities
 • Επεξεργασία και δόμηση διαδικασιών και τεχνικών ανάπτυξης εργασιών και ανθρώπινου δυναμικού

Ενότητες προγράμματος

Οικονομικά & Χρηματοοικονομικά των Επιχειρήσεων
 • Χρηματοοικονομική Λογιστική
Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Στρατηγική στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
 • Αξιολόγηση Θέσεων Εργασίας
 • Διαχείριση της Απόδοσης
 • Πολιτικές Αμοιβών και Παροχών
 • Μεθοδολογίες Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Προσωπικού
 • Αποτελεσματικές Διαδικασίες Επιλογής Προσωπικού
 • Εργατικό Δίκαιο και Εργασιακές Σχέσεις
 • Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Επικοινωνίας
 • Διαχείριση του Στρες
 • Εταιρική Διακυβέρνηση και Επιχειρηματική Ηθική
 • Διαχείριση Κρίσεων
 • Υπηρεσίες Ανάθεσης Έργου
Στρατηγικός Σχεδιασμός Marketing & Sales Management
 • Μέθοδοι και πρακτικές για την ικανοποίηση πελατών
 • Προετοιμασία και εφαρμογή του στρατηγικού σχεδιασμού Marketing
 • Μελέτη και ανάλυση του περιβάλλοντος του Marketing
 • Συμπεριφορά του καταναλωτή
 • Ανάλυση ανταγωνισμού
 • Ανάλυση αγοράς – Τμηματοποίηση
 • Στρατηγική ανάπτυξης και τιμολόγησης προϊόντων
 • Διαχείριση καναλιών διανομής
 • Digital Marketing
 • Sales Management
 • Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ
Στρατηγικό Management & Ηγεσία
 • Προγραμματισμός και Οργάνωση
 • Επιχειρησιακή Στρατηγική& Καινοτομία
 • Process & People management
 • Λήψη Αποφάσεων, επίλυση προβλημάτων
 • Ομαδική Συνεργασία
 • Communication Skills
 • Management απόδοσης, παρακίνηση
 • Καθοδήγηση – Coaching και Ενδυνάμωση Εργαζομένων
 • Leadership Skills
 • Time & Stress Management
 • Project Management
 • Προσλήψεις, επιλογή προσωπικού
 • Ανάθεση, εκχώρηση καθηκόντων
 • Change Management
 • Παρουσιάσεις

Υλοποίηση προγράμματος

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε ένα έτος, με παρακολούθηση δια ζώσης (αίθουσα) ή εξ αποστάσεως.
Παρακολούθηση στην Αίθουσα
In class face-to-face workshops τα οποία διεξάγονται Παρασκευή (17:30-21:30)
και Σάββατο (09:00-17:00), δύο φορές το μήνα.
Παρακολούθηση Εξ αποστάσεως
Μέσω e-Learning, δύο εβδομάδες το μήνα, Τετάρτη (17:30-21:30), Παρασκευή (17:30-21:30)
και Σάββατο (10:00-14:00).
Η συνολική διάρκεια του Προγράμματος είναι 168 ώρες.

Διδακτικό Προσωπικό

Το διδακτικό προσωπικό του Mini MBA στη Διοίκηση Επιχειρήσεων διαθέτει πολυετή εκπαιδευτική και επαγγελματική εμπειρία, καθώς και άρτια γνώση της ελληνικής και της διεθνούς αγοράς, εξασφαλίζοντας στους συμμετέχοντες την παροχή γνώσεων υψηλού επιπέδου.
Επιστημονικός Υπεύθυνος
Γεώργιος Γ. Πανηγυράκης, Msc, Ph.D.
Καθηγητής Μάρκετινγκ στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1993-2019). Καθηγητής στην Ανώτατη Σχολή Εμπορικών Επιστημών στο Παρίσι (Groupe ESSEC) 1983-1990, στη Γαλλία, στο Πανεπιστήμιο του Stirling στο Ηνωμένο Βασίλειο 1992. Κοσμήτορας του Τμήματος Ολοκληρωμένης Επικοινωνίας στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (2019-2022). Διευθυντής του Διατμηματικού Προγράμματος ΜΒΑ του ΟΠΑ (2002-2014), Καθηγητής στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) για 20 χρόνια στην μεταπτυχιακή ενότητα Διοίκησης Τουριστικών Μονάδων. Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΑΠ, Ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Εξυπηρέτησης Καταναλωτών (2004- 2010). Διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε υλοποίηση σημαντικών ευρωπαϊκών προγραμμάτων, σύμβουλος σε πληθώρα επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, ενδεικτικά:
Όμιλος Fourlis-ΙΚΕΑ, Vodafone, Cosmote, Roche Pharmaceuticals, Pharma-Swiss, PhilipMorris, 3Μ, Toyota, Volkswagen- Audi, Playmobil, Τράπεζα της Ελλάδος, Εθνική Τράπεζα, Alpha Bank, Εθνική Ασφαλιστική, Interamerican, Evivios, Jetro, Kodak, 3 Ε, Pepsico, Υπουργείο Τουρισμού, και Εξωτερικών κ.α

Πιστοποίηση

Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του συνόλου των μαθημάτων και με την επιτυχή αξιολόγηση της τελικής εργασίας που υποβάλουν οι συμμετέχοντες, απονέμεται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Κολλέγιο René Descartes.

Δίδακτρα

Τα δίδακτρα περιλαμβάνουν το εκπαιδευτικό υλικό. Η αποπληρωμή μπορεί να γίνει σταδιακά, καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών.

Χρηματοδότηση

Για τους εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα, υπάρχει η δυνατότητα χρηματοδότησης μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ.

Το κολλέγιο

Το Κολλέγιο Ρενέ Ντεκάρτ (René Descartes College) δραστηριοποιείται από το 2000 και έχει την αποκλειστική εκπροσώπηση του CNAM στην Ελλάδα και την Κύπρο. Χαίρει υψηλής αναγνώρισης στον χώρο της Υγείας και οι απόφοιτοί του κατέχουν τις πιο υψηλόβαθμες θέσεις, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στεγάζεται στην οδό Σίνα, στο κέντρο της Αθήνας, στο ιστορικό κτίριο του Γαλλικού Ινστιτούτου.

Στοιχεία Προγράμματος

Κατηγορία: Mini MBA
Διάρκεια: 168 ώρες

Σας ενδιαφέρει;

Στοιχεία Επικοινωνίας

Άλλα σεμινάρια

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα e-BUSINESS & DIGITAL MARKETING

Πιστοποιητικό Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων

Θεσμός της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης

Εξ ’αποστάσεως σεμινάριο με τίτλο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ», για απευθείας συμμετοχή στις εξετάσεις εκπαιδευτικής επάρκειας του ΕΟΠΠΕΠ