Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα e-BUSINESS & DIGITAL MARKETING

Το Κολλέγιο Ρενέ Ντεκάρτ που συνεργάζεται αποκλειστικά µε το Κρατικό Γαλλικό Πανεπιστήµιο CNAM στην Ελλάδα, ανταποκρινόµενο στη νέα ψηφιακή πραγµατικότητα, προσφέρει ένα νέο Μεταπτυχιακό πρόγραµµα στο «e-Business & Digital Marketing».

Στόχος Προγράµµατος

Ο ρυθµός του ψηφιακού µετασχηµατισµού της οικονοµίας (διαδίκτυο, Big Data, τεχνητή νοηµοσύνη, IoT κ.λπ.) επηρεάζει σηµαντικά όλες τις πτυχές των επιχειρήσεων. Το ∆ιαδίκτυο όχι µόνο µεταµόρφωσε τις υπάρχουσες δοµές της αγοράς, αλλά δηµιούργησε και νέες αγορές. Ο κύριος στόχος αυτού του προγράµµατος είναι να προετοιµάσει τους µελλοντικούς διευθυντές να εργαστούν σε ένα ταχέως µεταβαλλόµενο ψηφιακό περιβάλλον, µέσω της απόκτησης γνώσεων στους τοµείς της διοίκησης επιχειρήσεων, µάρκετινγκ, πωλήσεων και ψηφιακών µέσων µεταξύ άλλων.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

 • Να καταρτήσουν στρατηγική μάρκετινγκ για την επιχείρηση.
 • Να σχεδιάσουν ένα πλάνο δράσης που θα αξιοποιεί τις δυνατότητες των διαφορετικών καναλιών επικοινωνίας
  και διανομής, είτε στον φυσικό είτε στον ψηφιακό κόσμο.
 • Να καθορίζουν τις απαραίτητες ενέργειες για την πώληση προϊόντων και υπηρεσιών (μελέτες μάρκετινγκ,
  σχεδιασμός προϊόντων, τιμολόγηση, επικοινωνία, διανομή) σύμφωνα με τη στρατηγική της εταιρείας.
 • Να αξιοποιούν εργαλεία πληροφορικής που είναι απαραίτητα για τη διαχείριση της εμπορικής δραστηριότητας
  και του μάρκετινγκ.
 • Να κατανοούν και εφαρμόζουν το σύνολο των αρχών και εργαλείων που είναι χρήσιμα στους διευθυντές πωλήσεων
  και μάρκετινγκ για την βελτίωση της θέσης της επιχείρησης στην αγορά.

Ποιος είναι ο Τίτλος Σπουδών

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος, οι απόφοιτοι αποκτούν τον ίδιο Μεταπτυχιακό Τίτλο με αυτόν που απονέμεται από το Πανεπιστήμιο CNAM στο Παρίσι: “Master Droit, économie et gestion mention marketing vente Parcours E-Business and Digital Marketing
Ο τίτλος σπουδών είναι επιπέδου 7 (Master) του Ευρωπαϊκού Πλαισίου (EQF) και αναγνωρίζεται ως επαγγελματικά ισοδύναμος με τους αντίστοιχους τίτλους του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος.

Σε Ποιους Απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους σχολών τετραετούς φοίτησης, με καλή γνώση της αγγλικής και οι οποίοι επιθυμούν να ανελιχθούν στον κόσμο του ηλεκτρονικού επιχειρείν. Απευθύνεται επίσης σε υφιστάμενα στελέχη και νέους επιχειρηματίες οι οποίοι επιθυμούν να εξελιχθούν επαγγελματικά και να πρωταγωνιστήσουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό της επιχείρησής τους.

Επίπεδο : Master

Γλώσσα : Ελληνικά και Αγγλικά

Διάρκεια : 15 μήνες

Υλοποίηση : Εξ αποστάσεως και Αίθουσα

Οι ενότητες

 1. BUSINESS SIMULATION   
  Εντός ενός εικονικού περιβάλλοντος, οι φοιτητές καλούνται να διοικήσουν μια επιχείρηση. Οι συμμετέχοντες εξοικειώνονται στις βασικές έννοιες του επιχειρείν και τις πολλαπλές διαστάσεις τόσο της επιχείρησης όσο και της αγοράς (market research, segmentation, targeting, channels, budgeting,
  R&D, competitive positioning, πωλήσεις, οικονομική διαχείριση κλπ.).
 2. INTERNATIONAL CORPORATE STRATEGY
  Η ενότητα πραγματεύεται τη χάραξη επιχειρηματικής στρατηγικής στο σύγχρονο διεθνές περιβάλλον. Διδάσκονται μέθοδοι στρατηγικής ανάλυσης ενός ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, μέθοδοι πρόβλεψης, δημιουργίας σεναρίων, στρατηγικές διαφοροποίησης και γενικές στρατηγικές καθώς και μέθοδοι αξιοποίησης δεξιοτήτων και καινοτομίας.
 3. SOCIAL MEDIA & SEARCH
  Η ενότητα αυτή αποσκοπεί στην μύηση των φοιτητών στη χρήση κοινωνικών δικτύων, μηχανών αναζήτησης και σχετικών εργαλείων για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών. Παρέχεται μια συνολική προσέγγιση στη στρατηγική των κοινωνικών μέσων που βασίζεται στο περιεχόμενο (content strategy). Παράλληλα, θα αποκτήσουν εμπειρία στις τεχνικές προώθησης και διαφήμισης περιεχομένου (Facebook Ads, SEO, SEA κτλ).
 4. BUSINESS MODEL EVOLUTION & STRATEGIC MARKETING
  Μέσα από διαλέξεις καθηγητών του γαλλικού πανεπιστημίου CNAM, παρεμβάσεις μάνατζερ σημαντικών γαλλικών επιχειρήσεων και μελέτες περιπτώσεων (case studies), οι φοιτητές θα εντρυφήσουν στη χάραξη στρατηγικής μάρκετινγκ κάνοντας χρήση πληθώρας επιχειρηματικών μοντέλων (διαμεσολάβηση, πλατφόρμα συναλλαγών, ανοικτή διανομή, κυκλική οικονομία, Βιομηχανία 4.0 κ.ά).
 5. NEW CONSUMER BEHAVIOR
  Στο σύγχρονο καταναλωτικό περιβάλλον το μάρκετινγκ συναντιέται με μια πληθώρα πολιτισμικών επιδράσεων και αξιών. Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης αλλάζουν δραστικά τη συμπεριφορά του καταναλωτή και δίνουν στις επιχειρήσεις νέους τρόπους κατάτμησης της αγοράς, στόχευσης τμημάτων της και στρατηγικής τοποθέτησης προϊόντων και υπηρεσιών.
 6. DIGITAL MARKETING
  Οι φοιτητές θα κατανοήσουν τους τρόπους παρακολούθησης, ανάλυσης και βελτιστοποίησης των digital campaigns για την αύξηση της απόδοσης επένδυσης. Θα καλυφθούν ζητήματα όπως brand storytelling, δημιουργία και υλοποίηση marketing plan, κανάλια προώθησης, ανάλυση ανταγωνισμού
  και μέτρηση της αποτελεσματικότητας του ψηφιακού μάρκετιγνκ.
 7. WEB ANALYTICS
  Οι φοιτητές εξασκούνται στη συλλογή και ανάλυση δεδομένων χρηστών σχετικών με τη στρατηγική μάρκετινγκ μιας επιχείρησης. Διδάσκεται μια σειρά από προηγμένες τεχνικές ανάλυσης (κατάτμηση, αναφορές καναλιών, αναφορές κοινού κ.ά.), καθώς και τεχνικές μάρκετινγκ όπως το retargeting.
 8. E-COMMERCE AND LOGISTICS
  Η ενότητα αυτή προσφέρει θεωρητική και πρακτική κατανόηση των μοντέλων του σύγχρονου ηλεκτρονικού εμπορίου (DTC – Direct to consumer, Qcommerce – Quick Commerce, Omnichannel κ.α.) , των βασικών καναλιών συγκρότησης της εμπορικής δραστηριότητας στο διαδίκτυο (Pureplay,
  Brick & Click, Click to brick) και των αντίστοιχων προϋποθέσεων στο επίπεδο των logistics για τη διαχείριση και τη διάθεση των προϊόντων.
 9. B TO B MARKETING
  Η ενότητα αυτή ορίζει το μάρκετινγκ στο επίπεδο των σχέσεων μεταξύ επιχειρήσεων. Επικεντρώνεται στις ιδιαιτερότητες τις αγοράς B to B καθώς και του σχεδιασμού προϊόντων και υπηρεσιών για επιχειρήσεις ή για το δημόσιο τομέα. Στο B to B η συνεργασία και ο ανταγωνισμός συχνά συνυπάρχουν (co-opetition) μεταξύ πελάτη και προμηθευτή.
 10. CAREER MANAGEMENT
  Η ενότητα αυτή αποσκοπεί στον εξοπλισμό των φοιτητών με τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις για το σχεδιασμό της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας. Από τη σύνταξη του βιογραφικού μέχρι την επιτυχημένη συνέντευξη, παρέχονται γνώσεις για όλες τις πτυχές και τις τεχνικές χάραξης μιας
  προσωπικής επαγγελματικής στρατηγικής.
 11. MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS
  Η ενότητα αυτή καλύπτει θέματα όπως ο ρόλος των πληροφοριακών συστημάτων στο eCommerce και τα πολλαπλά κανάλια διανομής, στην οργάνωση της επιχείρησης και τη στρατηγική, τη λειτουργική αρτιότητα, την οικεία σχέση με τον καταναλωτή καθώς και ζητήματα ασφάλειας και ηθικής.
 12. BUSINESS LAW & CYBER LAW
  Η ενότητα Business Law & Cyberlaw καλύπτει θέματα όπως η σύσταση και η λειτουργία της εταιρείας, η κατάρτιση και η διαπραγμάτευση εμπορικών συμβάσεων, η προστασία προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικότητας, ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς και οι κανόνες στους οποίους υπόκειται το ηλεκτρονικό εμπόριο.
 13. PROJECT MANAGEMENT FUNDAMENTALS
  Η ενότητα παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις (έννοιες και μεθόδους) που άπτονται του αντικειμένου της διαχείρισης έργων τόσο στην καθιερωμένη μορφή του (κύκλος ζωής έργου, ρόλοι, διαχείριση ρίσκου, διαχείριση αλλαγών, διαχείριση πόρων) όσο και στις καινοτόμες μορφές που αναδείχτηκαν    πρόσφατα στο ψηφιακό περιβάλλον (Scrum framework, Agile).

Γιατί το Master;

 • Ολοκληρωμένο πρόγραμμα 400+ ωρών
 • Τρίμηνο εργασιακό project
 • Ωράρια για εργαζομένους
 • Διεθνώς Αναγνωρισμένο Πτυχίο
 • Κορυφαίοι Καθηγητές με μεγάλη εργασιακή εμπειρία

Υλοποίηση Προγράμματος

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα πέρα από τη θεωρία και τη μελέτη περιπτώσεων, συμπεριλαμβάνει τη χρήση προγραμμάτων προσομοίωσης (business simulation)και πολλών ψηφιακών εργαλείων.

 • Το πρόγραμμα υλοποιείται σε 15 μήνες.
 • Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική και η αγγλική.
 • Τα μαθήματα διεξάγονται Δευτέρα και Τετάρτη (18:00 -21:00) εξ αποστάσεως. Επίσης, μια Παρασκευή (18.00-21.00) και ένα Σάββατο τον μήνα (09:00 -15:00) η παρακολούθηση γίνεται στην αίθουσα.

Εργασιακό Project

Για την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι φοιτητές καλούνται να υλοποιήσουν ένα τρίμηνο εργασιακό project και να το παρουσιάσουν (professional thesis).

 • Όσοι εργάζονται ήδη, θα πρέπει να εργαστούν σε project σχετικό με το πρόγραμμα σπουδών εντός της επιχείρησής τους.
 • Όσοι δεν εργάζονται, θα πρέπει με την υποστήριξη του Κολλεγίου, να κάνουν την πρακτική τους σε συνεργαζόμενη εταιρεία.

Δίδακτρα

Τα δίδακτρα είναι ανταγωνιστικά και οι φοιτητές μπορούν να επωφεληθούν από ένα ευέλικτο πλάνο αποπληρωμής με άτοκες δόσεις.

Χρηματοδότηση

Για τους εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα, υπάρχει η δυνατότητα χρηματοδότησης μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ.

 

Επιστημονικός Υπέυθυνος
Γιώργιος Γ. Πανηγυράκης,
Msc, Ph.D., Καθηγητής Μάρκετινγκ

 

Στοιχεία Προγράμματος

Διάρκεια: 400+ ώρες

Σας ενδιαφέρει;

Στοιχεία Επικοινωνίας

Άλλα σεμινάρια

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα e-BUSINESS & DIGITAL MARKETING

Πιστοποιητικό Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων

Θεσμός της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης

Εξ ’αποστάσεως σεμινάριο με τίτλο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ», για απευθείας συμμετοχή στις εξετάσεις εκπαιδευτικής επάρκειας του ΕΟΠΠΕΠ