Διαρθρωτική  προσαρμογή εργαζομένων μικρών επιχειρήσεων (ΕΝΩΣΗ ΤΡΙΚΥΚΛΩΝ & ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)

transportation-s

Το ΚΕΚ Ετ.Α.Π. Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων στo πλαίσιο του προγράμματος του «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ  ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 1-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» πρόκειται να υλοποιήσει για λογαριασμό της ΕΝΩΣΗΣ ΤΡΙΚΥΚΛΩΝ & ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ το παρακάτω πρόγραμμα κατάρτισης:

A/A Τίτλος Προγράμματος Ημ/νία Έναρξης Ημ/νία Λήξης Διάρκεια Ωρών Αριθμός Καταρτιζόμενων
1. Εμπορευματικές Μεταφορές 13-05-2013 19-07-2013 181 19

 

Το παρόν πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της θέσης των μελών του επιχειρήσεων στην αγορά, μέσα στην συγκεκριμένη δύσκολη οικονομική συγκυρία, βελτιώνοντας τη χρήση των πόρων τους, ιδιαίτερα του ανθρώπινου δυναμικού, ενισχύοντας παράλληλα την εσωτερική τους δομή και δυναμική. Οι δράσεις διαρθρωτικής προσαρμογής γίνονται με σεβασμό στην περιβαλλοντική διαχείριση και ενισχύουν την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών των επιχειρήσεων του κλάδου. Οι στοχευόμενες εσωτερικές παρεμβάσεις, συνδέονται με ενίσχυση προσόντων των απασχολουμένων σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων.

Γίνεται σύνδεση με τους τομείς προτεραιότητας της πρόσκλησης, τις ανάγκες, τα προβλήματα και τους στόχους των επιχειρήσεων, καθώς και τις εκπαιδευτικές ανάγκες των απασχολουμένων στον κλάδο των μεταφορών.

Η θεωρητική κατάρτιση θα βασιστεί στην ανάπτυξη των ακόλουθων εκπαιδευτικών αναγκών.

* Εισαγωγή στην πληροφορική (Το περιβάλλον Windows/ Επεξεργασία κειμένου, Υπολογιστικά φύλλα/ Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο – INTERNET – Κοινωνικά δίκτυα).
* Πολιτικές Μεταφορών (Εθνική και Ευρωπαϊκή Πολιτική).
* Εφαρμογή των τεχνολογιών της κοινωνίας της πληροφορίας στις μεταφορές (Εφαρμογές της Κοινωνίας της Πληροφορίας στην Οδική Ασφάλεια, Ευφυή Συστήματα, Το δορυφορικό σύστημα εντοπισμού θέσης, Τα Γεωγραφικά συστήματα Πληροφοριών, Στοιχεία ενσύρματων και ασύρματων επικοινωνιών, η κινητή τηλεφωνία, άλλες τεχνολογίες, Εξοπλισμοί στην Κοινωνία της Πληροφορίας Διαχείριση της κυκλοφορίας σε αυτοκινητοδρόμους και σήραγγες οι έξυπνες κάρτες και τα θέματα διαλειτουργικότητας και Ηλεκτρονικά και συμβατικά Διόδια Συστήματα Πληροφόρησης
* Οργάνωση και διαχείριση συστημάτων εμπορευματικών μεταφορών (Διαχείριση της αλυσίδας προσφοράς Οργάνωση και διαχείριση αποθήκης και Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών)
* Ασφάλεια μεταφορών και επιπτώσεις στο περιβάλλον (Μοντέλα πρόβλεψης οδικών ατυχημάτων Διαχείριση κυκλοφορίας και οδικής ασφάλειας Καταγραφή και αρχεία ατυχημάτων, μεθοδολογίες ανάλυσης ατυχημάτων. Αρχές και μέτρα βελτίωσης της οδικής ασφάλειας Περιβαλλοντικός σχεδιασμός, πολιτικές αντιμετώπισης επιπτώσεων. Μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας)
* Στοιχεία οικονομίας των μεταφορών (Βασικές έννοιες, στοιχεία οικονομικής των μεταφορών, Ανάλυση κόστους: κατηγορίες κόστους, σχέση κόστους και μεγέθους παραγωγικών μονάδων, οριακό κόστος, κόστος ευκαιρίας) κλπ λογιστικά θέματα περί μεταφορών.

Η πρακτική άσκηση του προγράμματος θα υλοποιηθεί με την μορφή της τηλεκατάρτισης. Η υλοποίηση των ωρών τηλεκατάρτισης πραγματοποιείται με τη χρήση ενός ολοκληρωμένου συστήματος τηλε-κατάρτισης, το οποίο περιλαμβάνει υψηλής ποιότητας αλληλεπιδραστικό ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, και εικονικούς χώρους συναντήσεων για συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών. Το ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί είναι πλήρως ελληνοποιημένο, αλληλεπιδραστικό, και επαναχρησιμοποιήσιμο (reusable). Το περιεχόμενο είναι δομημένο με την μορφή learning objects και καλύπτει με την κατάλληλη αναδιάταξη πλήρως το πρόγραμμα κατάρτισης.

Στο πλαίσιο της τηλεκατάρτισης έχει προβλεφθεί και η δυνατότητα χρήσης αίθουσας πληροφορικής του Κ.Ε.Κ., εξασφαλίζοντας έναν Η/Υ ανά καταρτιζόμενο για την αυτοεκπαίδευση τους, σε περίπτωση που οι τελευταίοι δεν διαθέτουν δικό τους Η/Υ. Η αίθουσα θα διατίθεται συγκεκριμένες μέρες και ώρες για την τηλεκατάρτιση των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα οι οποίες έχουν ήδη αποσταλεί στο ωρολόγιο του προγράμματος.

Η εκπαιδευτική διαδικασία της κλασσικής κατάρτισης περιλαμβάνει διδασκαλία των θεματικών ενοτήτων από καθηγητή, σε πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα πληροφορικής με την υποστήριξη όλων των απαραίτητων εποπτικών μέσων (video-projector, διαφανοσκόπειο, κλπ), ενώ της τηλεκατάρτισης από καθηγητή επόπτη με τη χρήση συγκεκριμένης ύλης (βιβλίο εκπαιδευτή), καθώς και της πλατφόρμας ασύγχρονης κατάρτισης όπου ο καθηγητής μπορεί να παρακολουθεί την μαθησιακή πορεία των καταρτιζομένων, να αξιολογεί σε εξατομικευμένο επίπεδο τις αποκτηθείσες ικανότητες και να επανακαταρτίζει (από απόσταση) στα αντικείμενα εκείνα που αποδεδειγμένα είναι απαραίτητο.

 

logos-eie

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Copyright © 2022 ΕΤΑΠ Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Το Joomla! είναι Ελεύθερο Λογισμικό που διατίθεται σύμφωνα με τη Γενική Δημόσια Άδεια Χρήσης GNU.