Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Τεχνικών ασφαλείας (Β΄ Επικινδυνότητα- Ομάδα Ι)» από 2 έως 16 Σεπτεμβρίου διάρκειας 35 ωρών

 

safety

Το ΚΕΚ ΕΤΑΠ Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων, θα υλοποιήσει στο χρονικό διάστημα από 2 έως 16 Σεπτεμβρίου εκπαιδευτικό πρόγραμμα 35 ωρών με τίτλο: «Επιμόρφωση Εργοδοτών και Εργαζομένων σε Θέματα Άσκησης Καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας». Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ΥΑ 2464/68/9-2-2012 (ΦΕΚ205/B/2012) για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας. Ο τεχνικός ασφάλειας επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγείας και ασφάλειας της εργασίας, λαμβάνει μέτρα αντιμετώπισης , επιβλέπει την εφαρμογή τους και μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγείας και ασφάλειας της εργασίας και τους καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους. Οι θεματικές ενότητες που θα διδαχθούν στο πλαίσιο του παραπάνω προγράμματος είναι οι εξής:

 • Εισαγωγή στην ασφάλεια της εργασίας
 • Γενικές αρχές του εθνικού μας δικαίου για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων
 • Συνοπτική παρουσίαση των νομοθετημάτων και των κοινοτικών οδηγιών για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων
 • Τεχνικός ασφάλειας
 • Γραπτή εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου- Παραδείγματα
 • Καταγραφή και διερεύνηση των αιτίων των εργατικών ατυχημάτων – Παραδείγματα
 • Ελάχιστες προδιαγραφές των χώρων εργασίας
 • Γενικές αρχές εργονομικού σχεδιασμού
 • Φωτισμός, αερισμός, κλιματισμός, θερμοκρασία και υγρασία χώρων εργασίας
 • Θόρυβος- Δονήσεις
 • Κίνδυνοι από το ηλεκτρικό ρεύμα
 • Σήμανση χώρων εργασίας
 • Πυροπροστασία
 • Επικίνδυνες εργασιακές ουσίες
 • Όρια επαγγελματικής έκθεσης
 • Κίνδυνοι από τα μηχανήματα
 • Εργασίες κοπής και συγκόλλησης μετάλλων
 • Ενδοεπιχειρησιακές μεταφορές
 • Χειρωνακτική διακίνηση φορτίων
 • Μέσα ατομικής προστασίας
 • Πηγές πληροφόρησης για θέματα ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων


Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο κάθε εκπαιδευόμενος θα παραλάβει Βεβαίωση Παρακολούθησης από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης η οποία τον καθιστά Τεχνικό Ασφαλείας στην επιχείρησή του.

 

ethnosimo

Ελληνική Δημοκρατία

Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης

Copyright © 2022 ΕΤΑΠ Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Το Joomla! είναι Ελεύθερο Λογισμικό που διατίθεται σύμφωνα με τη Γενική Δημόσια Άδεια Χρήσης GNU.