Διαρθρωτική  προσαρμογή εργαζομένων-αυτοαπασχολούμενων μικρών επιχειρήσεων (ΕΝΩΣΗ ΤΡΙΚΥΚΛΩΝ & ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)

 transportation-s

Η Ετ.Α.Π. Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων στο πλαίσιο του προγράμματος του «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 1-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» πρόκειται να υλοποιήσει σε συνεργασία με την «ΕΝΩΣΗ ΤΡΙΚΥΚΛΩΝ & ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» πρόγραμμα κατάρτισης Εργαζομένων/Αυτοαπασχολουμένων:
Το πρόγραμμα με τίτλο «ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» είναι διάρκειας 181 ωρών και θα το παρακολουθήσουν 19 εργοδότες- εργαζόμενοι του κλάδου των μεταφορών.

Το παρόν πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της θέσης των μελών του επιχειρήσεων στην αγορά, μέσα στην συγκεκριμένη δύσκολη οικονομική συγκυρία, βελτιώνοντας τη χρήση των πόρων τους, ιδιαίτερα του ανθρώπινου δυναμικού, ενισχύοντας παράλληλα την εσωτερική τους δομή και δυναμική. Οι δράσεις διαρθρωτικής προσαρμογής γίνονται με σεβασμό στην περιβαλλοντική διαχείριση και ενισχύουν την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών των επιχειρήσεων του κλάδου. Οι στοχευόμενες εσωτερικές παρεμβάσεις, συνδέονται με ενίσχυση προσόντων των απασχολουμένων σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων.
Γίνεται σύνδεση με τους τομείς προτεραιότητας της πρόσκλησης, τις ανάγκες, τα προβλήματα και τους στόχους των επιχειρήσεων, καθώς και τις εκπαιδευτικές ανάγκες των απασχολουμένων στο κλάδο των μεταφορών.

Η θεωρητική κατάρτιση θα βασιστεί στην ανάπτυξη των ακόλουθων εκπαιδευτικών αναγκών.

* Η βασική χρήση Η/Υ για την καθημερινότητα της επιχείρησης (Το περιβάλλον Windows, Εισαγωγή στην πληροφορική, Επεξεργασία κειμένου, Υπολογιστικά φύλλα, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο – internet – Κοινωνικά δίκτυα)

* Εφαρμογή των τεχνολογιών της κοινωνίας της πληροφορίας στις μεταφορές . (Εφαρμογές της Κοινωνίας της Πληροφορίας στην Οδική Ασφάλεια,

* Ευφυή Συστήματα Μεταφορών (Τι είναι τα ITS, Ορισμοί, , Ιστορικό εξέλιξής, Η έρευνα και ανάπτυξη των ITS, η χρησιμότητα τους, τα ITS στην Ελλάδα και διεθνώς) Οι τηλεπικοινωνίες και οι άλλες βασικές τεχνολογίες στα ITS Το δορυφορικό σύστημα εντοπισμού θέσης, Τα Γεωγραφικά συστήματα Πληροφοριών, Στοιχεία ενσύρματων και ασύρματων επικοινωνιών, η κινητή τηλεφωνία, άλλες τεχνολογίες Εξοπλισμοί στην Κοινωνία της Διαχείριση της κυκλοφορίας σε αυτοκινητοδρόμους και σήραγγες (Λειτουργίες Διαχείρισης κυκλοφορίας, Ανίχνευση, αναγνώριση) Παρακολούθηση στόλων (Συστήματα παρακολούθησης στόλων οχημάτων, Δημόσιες Συγκοινωνίες, Εμπορευματικά οχήματα) οι έξυπνες κάρτες και τα θέματα διαλειτουργικότητας και Ηλεκτρονικά και συμβατικά Διόδια Συστήματα Πληροφόρησης κοινού (Συστήματα Πληροφόρησης επιβατών, συστήματα πληροφόρησης ταξιδιωτών) Συστήματα υποστήριξης οδηγών (Έξυπνα οχήματα, εφαρμογές, παραδείγματα κλπ.)

* Στοιχεία δικαίου για τις μεταφορές (Επισκόπηση διεθνούς, κοινοτικής και ελληνικής νομοθεσίας που διέπει τον τομέα των μεταφορών, Επισκόπηση διεθνούς, κοινοτικής και ελληνικής νομοθεσίας που διέπει τον τομέα των μεταφορών, Εθνική Πολιτική Μεταφορών (Ιστορική αναδρομή, βασικές αρχές, διαδικασίες και φορείς πολιτικής μεταφορών)

* Ασφάλεια μεταφορών και επιπτώσεις στο περιβάλλον To ζήτημα της ασφάλειας των μεταφορών, νομοθεσία, φορείς Πολιτικές και μέτρα ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης στην οδική ασφάλεια Μοντέλα πρόβλεψης οδικών ατυχημάτων Διαχείριση κυκλοφορίας και οδικής ασφάλειας Καταγραφή και αρχεία ατυχημάτων, μεθοδολογίες ανάλυσης ατυχημάτων. Αρχές και μέτρα βελτίωσης της οδικής ασφάλειας Αξιολόγηση των μέτρων βελτίωσης της ασφάλειας των Μεταφορών. Αξιολόγηση των μέτρων βελτίωσης της ασφάλειας των Μεταφορών Προσδιορισμός του κόστους των οδικών ατυχημάτων Ηχοεπιβάρυνση Οχήματα, νέες τεχνολογίες Οπτική και Αισθητική ενόχληση Περιβαλλοντικός σχεδιασμός, πολιτικές αντιμετώπισης επιπτώσεων. Μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας)

* Πολιτικές Μεταφορών (Ορισμοί και βασικές έννοιες της Πολιτικής Μεταφορών. Σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής και Εθνικής Πολιτικής Μεταφορών Ευρωπαϊκή Πολιτική Μεταφορών: Κατηγορίες Μεταφορές)

* Στοιχεία οικονομίας των μεταφορών Βασικές έννοιες, στοιχεία οικονομικής των μεταφορών. Ανάλυση κόστους: κατηγορίες κόστους, σχέση κόστους και μεγέθους παραγωγικών μονάδων, οριακό κόστος, κόστος ευκαιρίας. Θεμελιώδεις οικονομικές έννοιες στις μεταφορές: αξία χρόνου, κόστος ατυχημάτων, εξωτερικά κόστη. Τιμολόγηση οδών και χρήσης συγκοινωνιακών συστημάτων: είδη και τρόποι τιμολόγησης, αστικά διόδια, σκιώδη διόδια.

* Υγεία και Ασφάλεια της εργασίας (Υγεία και Ασφάλεια της Εργασίας, Εργασιακές σχέσεις και βασικές αρχές λειτουργίας των επιχειρήσεων, Ενημέρωση για την εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης)

* Η πρακτική άσκηση του προγράμματος θα υλοποιηθεί με την μορφή της τηλεκατάρτισης. Η υλοποίηση των ωρών τηλεκατάρτισης πραγματοποιείται με τη χρήση ενός ολοκληρωμένου συστήματος τηλε-κατάρτισης, το οποίο περιλαμβάνει υψηλής ποιότητας αλληλεπιδραστικό ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, και εικονικούς χώρους συναντήσεων για συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών. Το ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί είναι πλήρως ελληνοποιημένο, αλληλεπιδραστικό, και επαναχρησιμοποιήσιμο (reusable). Το περιεχόμενο είναι δομημένο με την μορφή learning objects και καλύπτει με την κατάλληλη αναδιάταξη πλήρως το πρόγραμμα κατάρτισης.

* Πολιτικές μεταφορών Εθνική Πολιτική Μεταφορών (Ιστορική αναδρομή, βασικές αρχές, διαδικασίες και φορείς πολιτικής μεταφορών)

* Οργάνωση και διαχείριση συστημάτων εμπορευματικών μεταφορών 5. Διαχείριση της αλυσίδας προσφοράς και παγκοσμιοποίηση της παραγωγής (Μοναδοποίηση, συσκευασία φορτίων, Οργάνωση και διαχείριση αποθήκης Οργάνωση – Διαχείριση Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών Το νομικό καθεστώς των Εμπορευματικών Μεταφορών στην Ελλάδα και την Ευρώπη Προβλήματα διανομής και logistics - Χωροθέτηση τερματικών σταθμών και αποθηκών Βελτιστοποίηση δικτύων εμπορευματικών μεταφορών Διατροπικές και Ειδικές Εμπορευματικές Μεταφορές Το θεσμικό πλαίσιο της διαμεταφοράς στην Ελλάδα. Συμβολή του διαμεταφορέα στην οργάνωση των εμπορευματικών μεταφορών)

* Τεχνική ορολογία επαγγέλματος Εκμάθηση βασικής τεχνικής ορολογίας του επαγγέλματος στην αγγλική και γερμανική γλώσσα

Η πρακτική άσκηση θα υλοποιηθεί με τη μορφή της τηλεκατάρτισης. Στο πλαίσιο της τηλεκατάρτισης έχει προβλεφθεί και η δυνατότητα χρήσης αίθουσας πληροφορικής του Κ.Ε.Κ., εξασφαλίζοντας έναν Η/Υ ανά καταρτιζόμενο για την αυτοεκπαίδευση τους, σε περίπτωση που οι τελευταίοι δεν διαθέτουν δικό τους Η/Υ. Η αίθουσα θα διατίθεται συγκεκριμένες μέρες και ώρες για την τηλεκατάρτιση των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα οι οποίες έχουν ήδη αποσταλεί στο ωρολόγιο του προγράμματος.

Η εκπαιδευτική διαδικασία της κλασσικής κατάρτισης περιλαμβάνει διδασκαλία των θεματικών ενοτήτων από καθηγητή, σε πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα πληροφορικής με την υποστήριξη όλων των απαραίτητων εποπτικών μέσων (video-projector, διαφανοσκόπειο, κλπ), ενώ της τηλεκατάρτισης από καθηγητή επόπτη με τη χρήση συγκεκριμένης ύλης (βιβλίο εκπαιδευτή), καθώς και της πλατφόρμας ασύγχρονης κατάρτισης όπου ο καθηγητής μπορεί να παρακολουθεί την μαθησιακή πορεία των καταρτιζομένων, να αξιολογεί σε εξατομικευμένο επίπεδο τις αποκτηθείσες ικανότητες και να επανακαταρτίζει (από απόσταση) στα αντικείμενα εκείνα που αποδεδειγμένα είναι απαραίτητο.

 

logos-eie

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Copyright © 2022 ΕΤΑΠ Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Το Joomla! είναι Ελεύθερο Λογισμικό που διατίθεται σύμφωνα με τη Γενική Δημόσια Άδεια Χρήσης GNU.