ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

 

Η ΕΤΑΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ιδρύθηκε το 1998 με πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας και με σκοπό να στηρίξει την επιχειρηματικότητα της Μεσσηνίας και την εξωστρέφεια μέσω της διασύνδεσης των επιχειρήσεων της Πελοποννήσου και της Δ. Ελλάδας και της παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών. Είναι εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έδρα την Καλαμάτα. Λειτουργεί σε ιδιόκτητο χώρο του Επιμελητηρίου (πρώην Σχολές Παπαφλέσσα).

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) της ΕΤΑΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  προέκυψε από την ανάγκη να εξασφαλισθεί στην επιχειρηματική κοινότητα, στους νέους αγρότες επιχειρηματίες και στους νέους επαγγελματίες η γνώση που θα τους βοηθήσει να προσαρμοστούν πιο εύκολα στις νέες συνθήκες της αγοράς και να αναπτύξουν ανταγωνιστικές στρατηγικές που θα τους προσφέρουν εξωστρέφεια, κερδοφορία και βιωσιμότητα. Είναι πιστοποιημένο από τον ΕΟΠΠΕΠ (Αριθμός Πιστοποίησης: 3990-10)

Η ΕΤΑΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (στη συνέχεια αναφέρεται και ως εταιρεία) ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 γνωστού ως «GDPR» δεσμεύεται ότι θα προστατεύει και θα σέβεται το απόρρητό σας και θα επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με σύννομο, δίκαιο και διαφανή τρόπο.

Η παρούσα «πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» σας ενημερώνει σχετικά με ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε, πώς τα χρησιμοποιούμε και για ποιους σκοπούς πραγματοποιείται η επεξεργασία τους. Με τον όρο «Προσωπικά Δεδομένα» ή «Δεδομένα» που χρησιμοποιείται στην παρούσα δήλωση νοείται κάθε πληροφορία η οποία μόνη της ή σε συνδυασμό με άλλες που είναι διαθέσιμες στην Επιχείρηση, μπορούν να σας ταυτοποιήσουν και έχουν την ίδια σημασία όπως ορίζεται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων  2016/679 «GDPR».

Η παρούσα «πολιτική» παρέχει, επίσης, λεπτομέρειες των δικαιωμάτων που έχετε ως υποκείμενο των δεδομένων καθώς και τον τρόπο που προστατεύεστε από τη νομοθεσία.

Ποια προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε

Η ΕΤΑΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ στα πλαίσια λειτουργίας της ως πιστοποιημένου Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΔΙΒΙΜ) συλλέγει, διατηρεί και επεξεργάζεται σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή, στοιχεία και πληροφορίες, που αφορούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, απλά ή/και ειδικής κατηγορίας (ευαίσθητα), τα οποία μας παρέχετε κατά την υποβολή της αίτησης ή οποιουδήποτε άλλου απαιτούμενου έντυπου/δικαιολογητικού για τη συμμετοχή σας σε κάποιο από τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και τις συναφείς εξετάσεις ή εν γένει στα πλαίσια επικοινωνίας σας με την εταιρεία μας με οποιονδήποτε τρόπο, στα πλαίσια συμμετοχής στα εν λόγω προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, μεταξύ άλλων και στα πλαίσια έκδοσης και χορήγησης βεβαιώσεων παρακολούθησης του εκάστοτε προγράμματος ή/και βεβαιώσεων συμμετοχής σας στις εξετάσεις ή/και στα πλαίσια χορήγησης πιστοποιητικών γνώσεων και δεξιοτήτων.

Ειδικότερα, στα πλαίσια των ανωτέρω συλλέγουμε, διατηρούμε και επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα:

- Προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης όπως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ΑΔΤ, οικογενειακή κατάσταση.

- Στοιχεία επικοινωνίας όπως διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, διεύθυνση εργασίας, τηλέφωνο εργασίας, κινητό τηλέφωνο, fax, email.

- Συναλλακτικά στοιχεία ωφελουμένων δηλαδή πληροφορίες πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών, τραπεζικών λογαριασμών ανάλογα με τον τρόπο τυχόν χρέωσης των υπηρεσιών μας που έχετε επιλέξει καθώς και τυχόν καταβολής εκπαιδευτικών επιδομάτων.

- Οικονομικά στοιχεία, ως ωφελούμενοι εκπαιδευτικών προγραμμάτων κατάρτισης π.χ. εκκαθαριστικά εφορίας, δελτία ανεργίας κλπ.

- Συναλλακτικά στοιχεία εξωτερικών συνεργατών και προμηθευτών μας στα πλαίσια καταβολής της αμοιβής τους για παρασχεθείσες υπηρεσίες/προϊόντα προς την εταιρεία μας.

- Συναλλακτικά στοιχεία εκπαιδευτών, με τους οποίους η εταιρεία μας συμβάλλεται για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που αναλαμβάνει, στα πλαίσια καταβολής της αμοιβής τους για παρασχεθείσες υπηρεσίες τους

- Δεδομένα ειδικής κατηγορίας, όπως ιατρικές βεβαιώσεις στα πλαίσια της υποχρέωσης τήρησης του ημερήσιου απουσιολογίου και για την καταγραφή της απουσίας σας ως δικαιολογημένης κατά τη διάρκεια συμμετοχής σας σε προγράμματα κατάρτισης ή στα πλαίσια της διαχείρισης συμμετοχής σας σε προγράμματα ως ωφελούμενων ΑΜΕΑ.

- Δεδομένα ειδικής κατηγορίας, σχετικά με στοιχεία ποινικού μητρώου, μόνο σε ειδική περίπτωση, στο πλαίσιο παροχής της εταιρείας μας προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης για ευάλωτες κοινωνικά ομάδες αυτών των κατηγοριών.

- Ιατρικά δεδομένα για τους υπαλλήλους και τους συνεργάτες της εταιρείας, μόνο σε περίπτωση που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία για την εκτέλεση της εργασίας τους (πχ για χορήγηση αδειών κ.α.).

 

            Έχουμε θέσει σε εφαρμογή κατάλληλα μέτρα προστασίας (συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών κρυπτογράφησης όπου κρίνεται απαραίτητο) προκειμένου να αποτρέψουμε την ακούσια απώλεια, μεταβολή, αποκάλυψη και χρήση ή προσπέλαση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο. Επιπλέον, περιορίζουμε την πρόσβαση στα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα σε όσους εργαζομένους και άλλους τρίτους που πρέπει να τα γνωρίζουν προκειμένου να εκπληρώσουν τα επαγγελματικά καθήκοντά τους. Θα επεξεργάζονται τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα αποκλειστικά σύμφωνα με τις δικές μας οδηγίες και δεσμεύονται να τηρούν σχετικούς όρους εμπιστευτικότητας. 

Έχουμε θέσει σε εφαρμογή διαδικασίες χειρισμού κάθε ύποπτης παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και θα ειδοποιούμε εσάς και κάθε αρμόδια αρχή για οποιαδήποτε παραβίαση όταν υποχρεούμαστε από το νόμο να το κάνουμε. 

Λαμβάνουμε όλα τα εύλογα μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων ώστε να ελαχιστοποιήσουμε κάθε πιθανότητα άσκοπης χρήσης ή παραβίασής τους. 

 

Για ποιούς σκοπούς τα επεξεργαζόμαστε

           Επεξεργαζόμαστε τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα κατά την υποβολή της αίτησης ή οποιουδήποτε άλλου απαιτούμενου έντυπου/δικαιολογητικού για τη συμμετοχή σας σε κάποιο από τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και τις συναφείς εξετάσεις ή γενικότερα στα πλαίσια επικοινωνίας μας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, στα πλαίσια συμμετοχής σας στα εν λόγω προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης. Επίσης στα πλαίσια έκδοσης και χορήγησης βεβαιώσεων παρακολούθησης εκπαιδευτικού προγράμματος ή/και βεβαιώσεων συμμετοχής στις εξετάσεις ή/και πιστοποιητικών γνώσεων και δεξιοτήτων. Τέλος επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα και για τους ακόλουθους σκοπούς:

  • για τον έλεγχο της αίτησης για συμμετοχή σας σε πρόγραμμα κατάρτισης,
  • για να εκδίδουμε και να σας αποστέλλουμε τυχόν λογαριασμούς για παρασχεθείσες υπηρεσίες,
  • για να σας παρέχουμε υπηρεσίες πληροφόρησης σχετικά με υπηρεσίες μας και προγράμματα σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας,
  • για επικοινωνία για οποιοδήποτε θέμα προκύψει στο πλαίσιο της εκπαίδευσής σας,
  • για τις διαδικασίες είσπραξης τυχόν ληξιπρόθεσμων οφειλών σας προς την εταιρεία
  • για τυχόν καταβολή εκπαιδευτικού επιδόματος, στην περίπτωση που προβλέπεται από τη συμμετοχή σας σε κάποιο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης.
  • για την προάσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων της εταιρείας ενώπιον δικαστικών ή άλλων Αρχών
  • για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων παράστασης και συμμόρφωσης της εταιρείας ενώπιον εποπτικών/ελεγκτικών αρχών της ημεδαπής και εφόσον απαιτείται, της αλλοδαπής εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε περίπτωση που συλλεχθούν δεδομένα τρίτων, το πρόσωπο επαφής που παρέχει αυτά τα δεδομένα στην εταιρεία υποχρεούται να δηλώσει με έγγραφη εξουσιοδότηση ότι έχει την συγκατάθεση του τρίτου μέρους και αναλαμβάνει να παράσχει δεόντως στον ενδιαφερόμενο-κάτοχο των δεδομένων τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα «πολιτική», απαλλάσσοντας την εταιρεία από οποιαδήποτε σχετική ευθύνη.

Ποιοι λαμβάνουν και επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα

Πρόσβαση στα στοιχεία σας μπορούν να έχουν μόνο οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι και συνεργάτες μας, μεταξύ των οποίων οι εκπαιδευτές, οι οποίοι έχουν αντίστοιχα δεσμευτεί με αυστηρούς όρους τήρησης της εμπιστευτικότητας και ακεραιότητας των δεδομένων σας.

Ιδίως τέτοια πρόσβαση δύνανται να αποκτήσουν :

  • εξωτερικοί συνεργάτες της εταιρείας που μάς παρέχουν λογιστικές ή νομικές υπηρεσίες, συμβουλευτικές υπηρεσίες εν γένει, υπηρεσίες πληροφορικής, μηχανογράφησης, υπηρεσίες ιστοσελίδας, ιδίως στα πλαίσια καμπάνιας μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης, υπηρεσίες τηλεκατάρτισης, υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας/ιατρού εργασίας κλπ.
  • δημόσιες υπηρεσίες, ιδίως το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και η εκάστοτε Αναθέτουσα Αρχή ή ο εκάστοτε Δικαιούχος φορέας της Δράσης, όπου εντάσσονται τα επιδοτούμενα προγράμματα όπως ο ΟΑΕΔ, ο ΕΟΠΠΕΠ, διοικητικές και δικαστικές αρχές, εποπτεύουσες και ρυθμιστικές αρχές εφόσον αυτό απαιτείται από το νόμο, δικαστική απόφαση ή οποιαδήποτε άλλη πράξη δεσμευτική για την Εταιρεία μας, στο πλαίσιο συμμόρφωσης με τις εποπτικές και κανονιστικές της υποχρεώσεις και εν γένει τις υποχρεώσεις της από τη νομοθεσία.

Για πόσο χρόνο διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα

Ο χρόνος που διατηρούμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας εξαρτάται από το χρόνο ισχύος της μεταξύ μας συμβατικής σχέσης, καθώς και από την υποχρέωση της εταιρείας να εφαρμόζει το εκάστοτε νομοθετικό πλαίσιο. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν/καταστραφούν με την πάροδο της εκάστοτε συμβατικής ή νόμιμης περιόδου διατήρησης, αναλόγως του σκοπού επεξεργασίας, η οποία με την επιφύλαξη των όσων προβλέπονται στην επόμενη παράγραφο, δεν ξεπερνά τα πέντε (5) έτη από τη λήξη της συνεργασίας μας, εκτός αν διαφορετικά προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Στη συνέχεια τα στοιχεία σας θα διαγράφονται/καταστρέφονται, εκτός εάν δώσετε εκ νέου τη ρητή έγγραφη συγκατάθεσή σας για συνέχιση της επεξεργασία τους, στα πλαίσια της πληροφόρησης ή της πιθανής συμμετοχής σας νέο πρόγραμμα κατάρτισης.

Σε κάθε περίπτωση έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διακοπή της επικοινωνίας ειδικά για σκοπούς πληροφόρησης οποιαδήποτε στιγμή.

Σε περιπτώσεις που η διατήρηση των προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για την άσκηση ή την προστασία νομίμων δικαιωμάτων μας ενώπιον δικαστικών ή άλλων Αρχών όπως προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, η ως άνω προθεσμία των πέντε (5) ετών παρατείνεται μέχρι το τέλος της περιόδου όπου τα δεδομένα αυτά δεν είναι πλέον αναγκαία για τους παραπάνω σκοπούς.

 

Σχετικά με τον ιστότοπο της εταιρείας

Ο ιστότοπός της ΕΤΑΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ www.etappeloponnisos.gr. Η παρούσα «Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» εφαρμόζεται προς όλους τους χρήστες του ιστότοπού μας www.etappeloponnisos.gr. Ο ιστότοπος μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσεις για ιστότοπους τρίτων, διακριτές ενσωματωμένες ιστοσελίδες (microsite), πρόσθετα και εφαρμογές. Άν επιλέξετε ή ενεργοποιήσετε αυτές τις συνδέσεις παραχωρείτε το δικαίωμα σε τρίτους να συλλέγουν ή να μοιράζονται δεδομένα για εσάς. Δεν ελέγχουμε τους ιστότοπους τρίτων και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις δικές τους δηλώσεις απορρήτου ούτε για υπηρεσίες που παρέχονται σε εσάς από τρίτους. Αν επιλέξετε να κάνετε εγγραφή στο newsletter της ιστοσελίδας, θα συλλέξουμε τη διεύθυνση email σας, το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό σας.

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί τεχνολογίες “cookie” για να μπορούμε να σας διακρίνουμε από άλλους επισκέπτες, να καταγράφουμε τη διεύθυνση IP σας και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας και για να ταυτοποιούμε τον ιστότοπο από τον οποίο συνδεθήκατε στον δικό μας ιστότοπο. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για να μας βοηθήσουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες, βελτιώνοντας τη σχεδίαση του ιστότοπου, αλλά και των υπηρεσιών πληροφόρησης που παρέχουμε. Με κανέναν άλλον τρόπο δεν καταγράφουμε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε άλλους ιστότοπους. Δεδομένα μη προσωπικού χαρακτήρα ή ανωνυμοποιημένες / ψευδονυμοποιημένες πληροφορίες που αποκτούνται μέσω cookies και web beacons μπορεί να μοιράζονται ή να λαμβάνονται από παροχείς υπηρεσιών εκ μέρους μας.

Ένα cookie είναι ένα μικρό αρχείο δεδομένων το οποίο τοποθετείται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο. Ένα “cookie περιόδου λειτουργίας” λήγει αμέσως μόλις ολοκληρώσετε τη περίοδο λειτουργίας σας (δηλαδή όταν κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας). Ένα “μόνιμο cookie” αποθηκεύει πληροφορίες στον σκληρό δίσκο, έτσι ώστε όταν ολοκληρώσετε την περίοδο λειτουργίας και επιστρέψετε στον ίδιο ιστότοπο σε μεταγενέστερο χρόνο, οι πληροφορίες του cookie να είναι ακόμα διαθέσιμες. Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε τόσο ένα cookie περιόδου λειτουργίας όσο και ένα μόνιμο cookie.  

Έχετε τη δυνατότητα να απενεργοποιήσετε τα cookies ανά πάσα στιγμή μέσα από τις επιλογές του προγράμματος περιήγησης (browser) που χρησιμοποιείτε.

 

Τα δικαιώματά σας

Η ΕΤΑΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ διασφαλίζει τα δικαιώματά σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και φροντίζει να σας διευκολύνει για να τα ασκήσετε.

Έχετε δικαίωμα:

1. Να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και συγκεκριμένα, μπορείτε να λάβετε πληροφορίες ως προς το ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, τους σκοπούς για τους οποίους τα επεξεργαζόμαστε, τις κατηγορίες παραληπτών στους οποίους αποστέλλονται, την προγραμματισμένη περίοδο αποθήκευσής τους, βάσει της μεταξύ μας σύμβασης ή του νόμου, την προέλευσή τους, εάν δεν τα έχουμε συλλέξει από εσάς, καθώς και να λάβετε πληροφορίες για την ύπαρξη τυχόν αυτοματοποιημένης διαδικασίας λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης προφίλ.

2. Να ζητήσετε άμεση διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων εάν είναι ανακριβή ή ελλιπή.

3. Να ζητήσετε διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, εκτός εάν η επεξεργασία των δεδομένων αυτών είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης, για λόγους δημόσιου συμφέροντος ή για την άσκηση ή υπεράσπισή μας απέναντι σε νομικές αξιώσεις.

4. Με την ανωτέρω επιφύλαξη, να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς.

5. Να ζητήσετε φορητότητα των δεδομένων σας. Δηλαδή να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα που έχετε παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο ή να ζητήσετε την διαβίβασή τους σε άλλο Υπεύθυνο Επεξεργασίας.

6. Να ανακαλέσετε οποιαδήποτε στιγμή τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είτε ακολουθώντας τη σχετική επιλογή που παρέχεται στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λαμβάνετε είτε με δήλωση που θα στείλετε στα στοιχεία επικοινωνίας της Εταιρείας μας. Στην περίπτωση αυτή, θα διακοπεί η επεξεργασία τους από εμάς, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα κάθε επεξεργασίας μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.

 

Στην ΕΤΑΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ έχει οριστεί υπεύθυνος προστασίας προσωπικών δεδομένων ο κ. Σταύρος Στούπας με τον οποίο και μπορείτε να επικοινωνήσετε για οποιαδήποτε διευκρίνιση, στα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας:

Ηροδότου 6 & Κανάρη, Καλαμάτα
Τηλ.: 27210 24174, 27210 84849
Fax: 27210 98196

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Τέλος, σε περίπτωση που θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.). Θα εκτιμούσαμε ωστόσο αν μας δινόταν η ευκαιρία να διαχειριστούμε τους προβληματισμούς σας και γι' αυτό παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε αρχικά με τον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 

Αλλαγές στην πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η ΕΤΑΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ μπορεί να τροποποιεί την παρούσα «Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» οποτεδήποτε κριθεί απαραίτητο. Παρακαλούμε να ελέγχετε την Ημερομηνία Εφαρμογής στην κορυφή της παρούσας «πολιτικής» για να δείτε πότε αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά. Κάθε αναθεώρηση θα τίθεται σε εφαρμογή μόλις αναρτούμε την αναθεωρημένη «πολιτική» στον ιστότοπό μας. Αν κάνουμε ουσιαστικές αλλαγές στην παρούσα «πολιτική» που διευρύνουν τα δικαιώματα μας να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα τα οποία έχουμε ήδη συγκεντρώσει από εσάς, θα σας ενημερώσουμε και θα σας παρέχουμε επιλογή για την μελλοντική χρήση αυτών των δεδομένων.

Copyright © 2023 ΕΤΑΠ Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.