Συνολικά υποβλήθηκαν 270 αιτήσεις για συμμετοχή στο Πρόγραμμα. Από αυτές απορρίφθηκαν λόγω μη υποβολής δικαιολογητικών ή μη τήρησης των κανόνων επιλεξιμότητας ή μη συμμετοχής στη διαδικασία της συνέντευξης ή λόγω οικειοθελούς αποχώρησης 29 αιτήσεις. Από τις υπόλοιπες αιτήσεις επιλέχθηκαν συνολικά 120 άνεργοι/ες, 5 αγρότες και 1 νέος ελεύθερος επαγγελματίας.
Τα αποτελέσματα επιλογής των ωφελουμένων δημοσιοποιούνται µε βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου της υποβληθείσας αίτησης, σύμφωνα µε τους κανόνες πληροφόρησης και δημοσιότητας της Πράξης.
Εντάσεις επί των αποτελεσμάτων μπορούν να κατατεθούν έως και την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2014 στα γραφεία του Πολιτιστικού Οργανισμού «Δρόμοι της Ελιάς», Αριστομένους 91, Καλαμάτα, τηλ. 2721095620. Μετά την προθεσμία για υποβολή ενστάσεων θα ακολουθήσει η ανακοίνωση των τελικών-οριστικών αποτελεσμάτων και θα κληθούν οι επιλεχθέντες ωφελούμενοι να αποδεχθούν εγγράφως, υπό μορφή Συμφώνου Συνεργασίας, τη συμμετοχή τους στο Σχέδιο Δράσης, ώστε να ξεκινήσουν οι δράσεις κατάρτισης και συμβουλευτικής.
Σύμφωνα µε την υπ. αριθμ. 5/15-09-2014 απόφαση του ∆.Σ. της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ», τα αποτελέσματα επιλογής ωφελουμένων για την Πράξη «ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΝ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ», έχουν ως εξής (βλ. σχ. λίστες)

 

pdfPDF ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

pdfPDF ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

pdfPDF ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ

pdfPDF ΕΝΣΤΑΣΗ

 

2

 

 

Copyright © 2019 ΕΤΑΠ Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.