Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα e-BUSINESS & DIGITAL MARKETING

Το Κολλέγιο Ρενέ Ντεκάρτ που συνεργάζεται αποκλειστικά µε το Κρατικό Γαλλικό Πανεπιστήµιο CNAM στην Ελλάδα, ανταποκρινόµενο στη νέα ψηφιακή πραγµατικότητα, προσφέρει ένα νέο Μεταπτυχιακό πρόγραµµα στο «e-Business & Digital Marketing». Στόχος Προγράµµατος Ο ρυθµός του ψηφιακού µετασχηµατισµού της οικονοµίας (διαδίκτυο, Big Data, τεχνητή νοηµοσύνη, IoT κ.λπ.) επηρεάζει σηµαντικά όλες τις πτυχές των επιχειρήσεων. Το ∆ιαδίκτυο […]